Søk i Luster Energiverk


Søketips
Slik kan du spare straum!

Luster Energiverk ynskjer å stimulere til energieffektivitet og oppvarming basert på fornybar energi i hushaldningane.

100 års bok

Då håpar me at alle våre kundar i kommunen har fått eit eksemplar av vår bok "Med straumen i 100 år".

18-03-2015 Les meir


Vinnarar 01.03.2015
Ved avlesing 01.03.2015 via sms/ internett var det Arild Bolstad, Luster og Geir Henning Høyheim, Hafslo som vart vinnar av kvar sine 1000 kr. Me gratulerer og minner om neste avlesing og nye vinnarsjansar 01.05.2015.

13-03-2015 Les meir


100 års jubileum

Onsdag 11 februar 2015 er det 100 år sidan det fyrste styremøte i Lyster Electrisitetsverk vart halde. På under eit år vart det byggt kraftstasjon og røyrgate på Døsen, hogge tømmer, sett opp stolpar og strekt linjer frå Skjolden til Gaupne, samt installert elektrisk utstyr i alle hus som bestillte straum. Dette vil i jubileumsåret verta markert på ulike måtar.  

09-02-2015 Les meir


Vinnarar av gåvekort 01.01.2015
Trekning mellom målaravlesarane pr 01.01. viser at Marthe Nybø og Berit Søhoel, begge med adr. Hafslo, vart vinnarar av kvar sine 1000 kr. Gratulerer. Ny mulegheit 01.03.15.

26-01-2015 Les meir


Åtvaring

Fare for låge straumførande linjer  ! 

Grunna det store snøfallet den seinare tid, vil Luster Energiverk åtvare om at tung snø og is kan føre til at linjene nærmar seg bakken. 

Det er livsfarleg å komme i kontakt med straumførande linjer og me oppmodar om at kundane våre gjev beskjed til overordna vakt på mob.nr 970 70 911 om ein oppdagar farleg låge linjer.

Luster Energiverk sine montørar held oppsikt og fjernar snøen på linjene kontinuerleg, med det kan likevel oppstå farlege situasjonar.  

16-01-2015 Les meir


Driftsmeldingar
Informasjon om feil og avbrot i linjenettet til Luster Energiverk vert fortløpande lagt ut under Driftsmeldingar oppe til høgre på vår heimeside. Vist nokon oppdagar feil eller avbrot i linjenettet vårt er det fint om de gjev beskjed til vakthavande på tlf.nr 57682911 eller mob.nr 97070911

10-01-2015 Les meir


Konsesjon til Ugulsvik kraftverk
NVE har handsama fire kraftverksøknadar i Veitastrond i Luster kommune, Sogn og Fjordane fylke. NVE gjev løyve til kraftverka Ugulsvik og Kjerringnes, medan Øvre Storelvi og Nedre Storelvi får avslag.

20-11-2014 Les meir


Vinnarar 01.11.2014
Ved avlesing 01.11.2014 via sms/ internett var det Sonja Bjørnevåg, Fortun og Gerd Søhoel, Solvorn som vart vinnar av kvar sine 1000 kr. Me gratulerer og minner om neste avlesing og nye vinnarsjansar 01.01.2015.

17-11-2014 Les meir


Informasjonsmøte Fiber til heimen i Gaupne

Sognenett vil saman med Luster Energiverk arrangere eit ope orienteringsmøte om planane for fiberutbygging i Gaupne sentrum på Gaupnetunet onsdag 2.juli kl 18.00.

24-06-2014 Les meir


LUSTRADAGANE 2014
Luster Energiverk hadde også i år stand på lustradagane med gåver, kaffi og sjokolade servering.Det var også høve til å delta på konkurranse ved å svare på spørmål.Mange hyggelege folk var innom standen. Fleire hundre leverte inn skjema og hadde sjansen til å stikke av med dei 3 tusenkroners premiane. Heldige vinnarar i år vart Anne Marie Høyheim, Askim. Jan Helge Sviggum, Gaupne. Oddlaug Berdal, Jostedal. Det var også mange som ville prøve seg på stolpeklatring, og alle desse fekk kvar si t-skjorte.Det er kjekt å komme ut og kommunisere med kundane, anten det gjeld straumnettet, krafta eller el.installasjon.Vellukka arrangement i flott vær.

19-06-2014 Les meir


Konsesjon til Døsjagrovi kraftverk

NVE gjev løyve til å bygge Døsjagrovi småkraftverk i elva Døsjagrovi, Luster  kommune i Sogn og Fjordane. Kraftverket vil få ein årleg produksjon på i overkant av  16 GWh, noko som tilsvarar forbruket til 800 husstandar.

10-04-2014 Les meir


Vinnarar 01.03.2014
2 nye vinnarar. Denne gongen var det Ruslanas Malcevas, Hafslo og Mariann Vigdal, Gaupne som fekk kvar sine 1000 kr. Me gratulerer og minner om nye sjansar ved avlesing 01.05.2014.

17-03-2014 Les meir


Vinnarar ved målaravlesing 01.01.14
Vinnarar av kvar sine 1000 kroner ved fyrste avlesing i det nye året vart Geir Morten Brun, Høyheimsvik og Arne Lerum , Luster. Me gratulerer og minner om ny sjanse ved avlesing 01.03.2014

20-01-2014 Les meir


Rullering av energiutgreiing for 2013

23-12-2013 Les meir


Vinnarar ved målaravlesing 01.11.2013

Ved målaravlesing 01.11.13 vart det Tordis Alme Langvandsbraaten, Luster og Johannes Stenehjem, Gaupne som vart uttrekt som vinnar av kvar sine 1000,- kr.

Me gratulerer og minner om nye vinnarsjansar ved neste avlesing 01.01.2014.

20-11-2013 Les meir


Lustradagane 2013
Luster Energiverk deltok på Lustradagane med stand på tradisjonelt vis. Mange hyggelege folk var innom for ein prat og kaffikopp. Det var også mange som svara på vår uhøgtidlege spørjekonkurranse. Vinnarar av kvar sine 1000 kroner vart i år Knut Heltne, Luster,  Gro Fjøsne , Luster og Jan Andre Kvam, Sogndal.
I tillegg var også stolpeklatring inne att i år. Det var populært, og mange kom seg til topps eller høgt nok til å få ei flott T-skjorte som prov på at dei greidde utfordringa. Sjølv om det av og til var litt grått med kalde vindpust, så vart det totalt sett eit vellukka arrangement.

12-06-2013 Les meir


EL-Sertifikat. Kva betyr det for deg som straumkunde.

22-03-2013 Les meir


Luster Energiverk er vorten Miljøfyrtårnbedrift

Versemda har oppfylt strenge krav til arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslepp og estetikk. Verksemda kan i tillegg gjennom sin årlege miljørapportering dokumentere verksemdas konkrete miljøprestasjonar.

14-03-2013 Les meir


VARSEL OM STRAUMUTKOBLING

P.g.a arbeid på høgspentnettet, vert det straumutkopling på Hafslo mot Veitastrond torsdag 26. april frå ca kl. 09.00 til ca. kl. 14.00. Arbeidet kan bli avslutta tidlegare og nettet må heile tida reknast som straumførande!

24-04-2012 Les meir


Kompensasjon ved straumbrot

Luster Energiverk sine nettkundar kan krevje kompensasjon ved straumbrot over 12 timar. Sjå satsane nedanfor. Dersom straumen kjem og går , vert straumbrotet rekna som samanhengande om straumen er tilbake i mindre enn 2 timar mellom kvart brot. For fritidsbustad kan ikkje kunden krevje meir enn det som er forventa årleg nettleige. Det er NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat ) som har innført ordninga. For å få utbetalt kompensasjon skal kunden sende inn krav til Luster Energiverk AS. Skjema finn de under kundeservice. Her må kunden opplyse om kontonr. som kompensasjonen skal betalast inn på. Satsane er :

- kr. 600 frå 12- 24 timar. - kr. 1400 frå 24-48 timar - kr. 2700 frå 48 - 72 timar.

Vidare + kr.1300 for kvar påbyrja 24-timarsperiode.

Kundar med fleire tilknytta målepunkt kan berre få kompensasjon for 1 målepunkt når det er same hending som førde til straumbrotet.

Skjema finn de under kundeservice

Luster Energiverk tek atterhald om at den ekstraordinære situasjonen kanskje ikkje gjev rett til kompensasjon ved langvarig utkopling i høve stormen Dagmar. Avklaring på dette vil koma like over nyttår.

29-12-2011 Les meir


Damrehabilitering i Dalsdalen

Sage kraftverk A/S har i sommar drive med rehabiliteringsarbeid på reguleringsdammane til kraftverket. Dette gjeld dammane på Kringlevatn og Smørvivatn i Dalsdalen

21-11-2011 Les meir


Luster Småkraft
Presentasjon av Vanndøla kraftverk og Kvåle kraftverk

20-11-2009 Les meir


Kvåle kraftverk - offisielt opna
Onsdag 18. november vart Kvåle kraftverk offisielt opna. Under tilsyn av grunneigarane, stod styreleiar i Luster Småkraft AS, Rein Husebø , for den offisielle ”knappetrykkinga”. Til stades under opninga var grunneigarar, representantar for utbyggar Luster Småkraft, entreprenørar og leverandørar

20-11-2009 Les meir


Nyheitsarkiv

04-07-2006 Les meir
Klikk på logo for å gå heim Logg inn for å redigere