Generalforsamling for Luster Energiverk AS 3.juni 2024

Publisert av Luster_Konsern_admin

14.05.24, kl 08:00

Generalforsamlinga til Luster Energiverk AS vert halden på Gaupnetunet i Gaupne måndag 03.06.2024 kl.16.00.
SAKLISTE:


1. Godkjenning av innkalling og sakliste.


2. Val av møteleiar, referent og 2 medlemar til å skrive under møteprotokoll.


3. Årsmelding for 2023. Årsmelding for 2023 finn de her


4. Rekneskap, herunder disponering av overskot.


5. Godkjenning av honorar til revisor.


6. Val av styre i samsvar med vedtektene. Saksdokument vedrørande denne saka finn de her


7. Val av valnemnd.


8. Fullmakt til kjøp av eigne aksjar. Saksdokument vedrørande denne saka finn de her


9. Orienteringssaker


Sakstilfang til generalforsamlinga vert utsendt til dei aksjeeigarane som ber om det, og det vert elles lagt ut på denne sida samt fysisk på kontoret vårt i Gaupne frå 22.mai 2024.
Velkomen