Generalforsamling for Luster Energiverk AS 20.juni 2022

Publisert av Luster_Konsern_admin

07.06.22, kl 07:53

Generalforsamlinga til Luster Energiverk AS vert halden på Gaupnetunet i Gaupne måndag 20.06.2022 kl.16.00.
SAKLISTE:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste.
2. Val av møteleiar, referent og 2 medlemar til å skrive under møteprotokoll.
3. Årsmelding for 2021.
4. Rekneskap, herunder disponering av overskot.
5. Godkjenning av honorar til revisor.
6. Val av styre i samsvar med vedtektene.
7. Val av valnemnd.
8. Fullmakt til kjøp av eigne aksjar (PDF)
9. Orienteringssaker


Årsmelding for 2021 (PDF)


Velkommen