Søk i Luster Energiverk


Søketips
Nettleige næring

Nettleige frå 01.01.2015

Nettleige er prisen pr. kilowattime Luster Energiverk tek for å overføre kraft gjennom sitt eige ledningsnett og fram til deg som forbrukar. Alle prisar er inklusiv forbruksavgift, avgift til energifondet og 25% mva.

Sommerperiode: Frå 01.05 til 31.10
Vinterperiode: Frå 01.11 til 30.04

Tariff T4.
Små verksemder, offentlege kontor m. Fl

Inntakssikringer inntil 63 A.

Nettleige

Fastbeløp

 kr. 3438,-

Energi øre/kWh sommer

41,56

Energi øre/kWh vinter

40,00


Tariff T41.

Små verksemder, offentlege kontor m. Fl.

 

Inntakssikringer inntil 125 A.

Nettleige

Fastbeløp

kr. 4038,-

Energi øre/kWh sommer

41,56

Energi øre/kWh vinter

40,00

 


Tariff T31.
Verksemder, offentlege kontor, forretningar m.fl.
Effekt vert utrekna av dei 4 høgste månadlege avlesingar.

 

Effektuttak mellom 20 og 200 kW

Nettleige

Fastbeløp

kr. 7938,-

Energi øre/kWh sommer

25,18

Energi øre/kWh vinter

23,61

Effekt kr./kW

844

 


Tariff T32.
Verksemder, offentlege kontor, forretningar m.fl.
Effekt vert utrekna av dei 4 høgste månadlege avlesingar.

 

Effektuttak > 200 kW

Nettleige

Fastbeløp

kr. 9875,-

Energi øre/kWh sommer

25,18

Energi øre/kWh vinter

23,61

Effekt kr./kW frå 20 kW-200 kW

844

Effekt kr/kW over 200 kW

369

 


Tariff T3H.
Store verksemder med høgspentmåling.
Effekt vert utrekna av dei 4 høgste månadlege avlesingar 

 

Effektuttak mellom 20 og 200 kW

Nettleige

Fastbeløp

kr. 13500,-

Energi øre/kWh sommer

22,99

Energi øre/kWh vinter

22,99

Effekt kr./kW

338


  

Forbruksavgift til staten er for tida 13,39 øre/kWh eks.mva.

Til industriføremål (produksjon) er forbruksavgifta 0,45 øre/kWh.

Enovaavgift for hushaldning  er 1 øre/kWh. Med hushaldning meinast einebustadar, leiligheiter, hyblar og fritidsbustadar herunder hytter, setrer,koier ol.

For andre sluttbrukarar enn hushaldning utgjer enovaavgifta 800 kroner/år pr.målepunkt. 

Meirverdiavgift (mva) er 25 %.Elektriske motorar
Vanlege elektriske motorar inntil 7,5 kW kan ein kople til utan tilleggsavgift dersom anlegget og nettet er dimensjonert for dette. Det er spesielle reglar for motorar over 7,5 kW og for anlegg/apparat med sterk variabel og støytvis last. Ta kontakt med energiverket om slike installasjonar.

Reaktiv effekt
Dersom uttaket av reaktiv effekt er større enn 50 % av den aktive effekten (effektfaktor under 0,9), kan vi krevje at kunden anten betrar sin effektfaktor eller betalar eit påslag på 40 %.

Anleggstilskot
Me nyttar EBL sin veiledar for utrekning av anleggstilskot. Ta kontakt med energiverket for nærmare informasjon.

 


Klikk på logo for å gå heim Logg inn for å redigere