Søk i Luster Energiverk


Søketips
Nettleige privat

Nettleige frå 01.01.2015

Nettleige er prisen pr. kilowattime Luster Energiverk tek for å overføre kraft gjennom sitt eige ledningsnett og fram til deg som forbrukar. Alle prisar er inklusiv forbruksavgift, avgift til energifondet og 25% mva.

Sommerperiode: Frå 01.05 til 31.10
Vinterperiode:  Frå 01.11 til 30.04

Tariff H4.
Husholdning, jordbruk og fritidshus.  
Inntakssikringer inntil 63 A.

Nettleige

Fastbeløp

kr. 2438,-

Energi øre/kWh sommer

42,81

Energi øre/kWh vinter

 41,25

  

 

Tariff H41.
Husholdning, jordbruk og fritidshus.  
Inntakssikringer inntil 125 A.

Nettleige

Fastbeløp

kr. 3038,-

Energi øre/kWh sommer

42,81

Energi øre/kWh vinter

41,25

 

 

 

Tariff S1.
Tariff for byggjestraum.

 Nettleige

Oppsetting/nedtak

kr. 2150,-

Energi øre/kWh

42,81

Leige byggjeskåp pr. mnd.

 kr. 350,-

For leige av større skåp / tavle:

Avtalepris

 

 

 

Tariff FBA og FBB.
Tariff for små uttak utan målar.

 Nettleige

Fastbeløp

kr. 1750,-

Energi øre/kWh

42,81

 

 

Forbruksavgift til staten er for tida 13,39 øre/kWh eks.mva.

Enovaavgift for hushaldning er 1 øre/kWh. Med hushaldning meinast einebustadar, leiligheiter, hyblar og fritidsbustadar herunder hytter, setrer, koier ol.

For andre sluttbrukarar enn hushaldning utgjer enovaavgifta 800 kr/år pr.målepunkt.  

Meirverdiavgift (mva) er 25 %.


Elektriske motorar
Vanlege elektriske motorar inntil 7,5 kW kan ein kople til utan tilleggsavgift dersom anlegget og nettet er dimensjonert for dette. Det er spesielle reglar for motorar over 7,5 kW og for anlegg/apparat med sterk variabel og støytvis last. Ta kontakt med energiverket om slike installasjonar.

Reaktiv effekt
Dersom uttaket av reaktiv effekt er større enn 50 % av den aktive effekten (effektfaktor under 0,9), kan vi krevje at kunden anten betrar sin effektfaktor eller betalar eit påslag på 40 %.

Anleggstilskot
Me nyttar EBL sin veiledar for utrekning av anleggstilskot. Ta kontakt med energiverket for nærmare informasjon.

 


Klikk på logo for å gå heim Logg inn for å redigere